I. Postanowienia ogóle

 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w nim terminy będą miały znacznie podane poniżej:
  • Usługodawca - Social WiFi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000459078, o kapitale zakładowym wynoszącym 181.350 złotych, nr NIP: 521-364-56-86;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonując rejestracji, o której mowa w paragrafie II. Regulaminu zawarła Umowę z Usługodawcą;
  • Partner – podmiot powiązany z Usługodawcą udostępniający nieodpłatnie Użytkownikom darmowy Internet WiFi w prowadzonych przez siebie placówkach handlowych, usługowych, gastronomicznych itp.;
  • Lokalizacja – konkretne miejsce, w którym jeden z Partnerów zapewnia darmowy dostęp do Internetu WiFi Użytkownikom;
  • Strona logowania – strona www wyświetlana po połączeniu urządzenia z siecią WiFi udostępnianą przez Partnera;
  • Aplikacja – oznacza aplikację mobilną należącą do Social WiFi Sp. z o.o.;
  • Usługa – usługa mająca na celu zapewnienie komunikacji pomiędzy Partnerami a Użytkownikami świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na akceptację Regulaminu i dokonaniu rejestracji;
  • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usługi.
 3. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i nie podlega żadnym opłatom.

II. Rejestracja użytkownika i zawarcie umowy

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest dokonanie rejestracji na Stronie logowania wyświetlanej na urządzeniu przyszłego Użytkownika, po połączeniu z siecią WiFi udostępnianą przez Partnera. Podczas każdej kolejnej wizyty w jednej z Lokalizacji Użytkownik może rozpocząć korzystanie z sieci WiFi po wcześniejszym zalogowaniu.
 2. Użytkownik może korzystać z Usługi, jeśli ma ukończone 13 lat.
 3. Przed zarejestrowaniem Użytkownik potwierdza fakt, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem Strony logowania poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub za pośrednictwem „wtyczek” serwisów społecznościowych typu Facebook, Instagram, Google, Twitter, Linkedin, VK, Yahoo. Rejestracja następuje przy użyciu mechanizmu autoryzacji danych serwisu wybranego przez Użytkownika do przeprowadzenia procesu rejestracji.
 5. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

III. Warunki techniczne korzystania z usługi

 1. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia poniższych minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia, które umożliwia połączenie z siecią Internet,
  • korzystanie z przeglądarek internetowych: Firefox 10, Chrome 16, Internet Explorer 9, Safari 5 w wersjach podanych lub nowszych,
  • korzystanie z systemu operacyjnego: MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS lub Android.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że połączenie z siecią WiFi Partnerów nie jest szyfrowane w związku z czym istnieje ryzyko przechwycenia danych wysyłanych drogą bezprzewodową przez osoby trzecie za pośrednictwem sprzętu i oprogramowania służących do tego celu.

IV. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega, iż podmiotami zapewniającymi dostęp do sygnału WiFi są wyłącznie Partnerzy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia i zakłócenia w możliwości korzystania z dostępu do bezpłatnego Internetu przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi oraz nie odpowiada za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik korzystając z sieci WiFi, w tym związane z utratą danych lub uszkodzeniem oprogramowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, charakter i rzetelność pochodzących od Partnerów komunikatów, w tym zawierających informacje o charakterze reklamowym przekazywanych Użytkownikom w ramach korzystania z Usługi, zastrzegając jednocześnie, że Usługodawca w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych, dołoży starań mających na celu wyeliminowanie przypadków przekazywania treści sprzecznych z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego lub mogących naruszać dobra osobiste.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w możliwości korzystania z Usługi wynikające z ograniczeń technicznych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika oraz spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w tym ograniczeń w zakresie funkcjonowania serwisów społecznościowych wykorzystywanych w związku z realizacją Usługi.

V. Charakterystyka usługi

 1. Usługodawca w ramach Usługi zapewnia możliwość wzajemnej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Lokalizacjami, w których Użytkownik skorzystał z darmowego Internetu WiFi oraz zapewnia Użytkownikom dostęp do organizowanych przez Partnerów akcji marketingowych oraz działań związanych z podnoszeniem jakości obsługi w Lokalizacjach np. poprzez pytania o satysfakcję.
 2. Komunikaty Partnerów adresowane do Użytkowników mogą być przekazywane za pośrednictwem wiadomości kierowanych na ich adresy e-mail pobrane przy rejestracji, notyfikacji serwisu Facebook lub innego serwisu użytego do rejestracji, komunikatów web-push oraz wiadomości kierowanych do Użytkownika za pośrednictwem Usługi.
 3. Ponadto, Usługodawca za pośrednictwem Usługi może umożliwić Użytkownikowi w szczególności:
  • możliwość kierowania do Partnerów bezpośrednich wiadomości tekstowych za pośrednictwem formularza udostępnianego w ramach profilu danej Lokalizacji,
  • dostęp do informacji o aktualnych promocjach przygotowanych przez Partnerów dla Użytkownika w poszczególnych Lokalizacjach.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze promocyjnym i reklamowym pochodzących od Partnerów dotyczących świadczonych przez nich usług lub oferowanych produktów, na zasadach określonych w powyższych postanowieniach Regulaminu oraz otrzymywanie innych informacji handlowych przesyłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym i na zlecenie innych podmiotów.

VI. Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik korzystając z Internetu WiFi udostępnianego przez Partnera jest zobowiązany do powstrzymania się od następujących działań:
  • przesyłania i udostępniania danych o charakterze bezprawnym, w tym zawierających treści pornograficzne, rasistowskie, nawołujące do przemocy itp.,
  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszać dobra osobiste innych osób i inne dobra prawnie chronione,
  • rozpowszechniania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
  • rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych programów i plików mogących uszkodzić sprzęt użytkowników sieci,
  • dalszego udostępniania sygnału sieci WiFi Partnera przy użyciu rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie sygnału innym podmiotom (np. access point, router itp.),
  • korzystania z sieci WiFi Partnera w sposób, który powoduje jej nadmierne obciążenie lub który mógłby zakłócić jej funkcjonowanie, w tym korzystania z aplikacji typu peer-to-peer.
 3. Usługodawca zastrzega, że naruszenie postanowień Regulaminu określonych w ust. 2 powyżej może spowodować ograniczenie lub zablokowanie dostępu do sygnału WiFi Partnera, wstrzymanie świadczenia Usługi do czasu przedstawienia przez Użytkownika wyjaśnień dotyczących stwierdzonych naruszeń lub rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę i usunięcie konta Użytkownika utworzonego w ramach rejestracji na zasadach określonych w paragrafie IX. Regulaminu.

VII. Dane osobowe

 1. Osobno administratorami danych osobowych Użytkowników pozostają Usługodawca oraz Partner, każdy w zakresie przyjętych przez siebie celów przetwarzania tych danych.
 2. Wszelkie postanowienia tyczące się danych osobowych użytkowników, zaprezentowane zostały w dokumencie Polityka Prywatności, oraz klauzulach informacyjnych, Administratorów danych osobowych, a także w treści zgód na ich przetwarzanie.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Usługi.
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie /pl/kontakt/ lub przesyłane e-mailem na adres: kontakt@socialwifi.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie danych pobranych przy rejestracji umożliwiających jego identyfikację, w tym imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail. Usługodawca zastrzega prawo rozpatrzenia wyłącznie tych reklamacji, które spełniają powyższe wymogi.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Użytkownika. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

IX. Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Usługi w każdym czasie, przesyłając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej skierowanej na adres e-mail kontakt@socialwifi.com. Złożenie powyższego oświadczenia powoduje rozwiązanie Umowy z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w paragrafie VI. Regulaminu, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Oświadczenie w powyższym przedmiocie może zostać złożone poprzez przesłanie wiadomości na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca usunie konto Użytkownika utworzone w Usłudze w terminie 30 dni roboczych od dnia wygaśnięcia Umowy.

X. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego postanowieniami. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Regulamin w formie pliku PDF na każde żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez przesłanie informacji e-mail na adres kontakt@socialwifi.com.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Usługodawcę w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu Użytkownikowi. Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu po dokonanych zmianach.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
Dołącz do Social WiFi

Zacznij już dziś i zobacz, czego brakowało Twojej strategii marketingowej

 • Wypróbuj za darmo
 • Prosta instalacja
 • 14 dni za darmo