Informacja o cookies

Zgadzam się

Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej.

Social WiFi: Polityka Prywatności

Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności. Deklarujemy, iż przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę ("dane osobowe").

Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Social WiFi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000459078, o kapitale zakładowym wynoszącym 181.350 złotych, nr NIP: 521-364-56-86; (dalej: „my” lub „Social WiFi”).

Nasze dane kontaktowe to: e-mail: contact@socialwifi.com

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

 • kontaktu mailowego lub telefonicznego, przy wykorzystaniu przez Ciebie formularza na naszej stronie internetowej, oraz w szczególności poprzez zbieranie danych przy rejestracji do usługi Social WiFi.
 • rozpatrywania przez nas sprawy dotyczącej Cię indywidualnie, na skutek złożonego przez Ciebie wniosku.
 • prowadzonej z Tobą korespondencji w celu rozpatrzenia Twojego żądania, wniosku, odpowiedzi na Twoje pytania i prośby.
 • korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług, w tym aplikacji mobilnej.
 • szukania zatrudnienia u nas.

Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone tylko wtedy, gdy zostaną przekazane dobrowolnie. Na przykład, możemy zbierać takie informacje, aby świadczyć na Twoją rzecz usługi lub odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski.

Jeśli dane osobowe nie zostaną przez Ciebie podane, zwykle nie będziemy w stanie świadczyć żądanej usługi ani nawiązywać relacji biznesowych. Gromadzimy również dane osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje, na przykład poszukując zatrudnienia, oferując usługi lub stając się naszym klientem lub dłużnikiem.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej

Zbieramy również dane za pośrednictwem naszej strony internetowej https://socialwifi.com/. Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy poprosisz nas o umieszczenie Twoich danych na naszej liście mailingowej lub złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nasza strona internetowa zbiera ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT. Używamy również plików "cookies" (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików cookie. Jeśli pliki cookie są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, zbieramy szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach: Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

Informacje o szczególnym charakterze

Nie zbieramy informacji i szczególnym charakterze np. dotyczący zdrowia.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością. Główne cele w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:

 • marketing naszych usług obecnych oraz przyszłych,
 • w celu zatrudnienia ciebie, przeprowadzenia rekrutacji,
 • odpowiedzi na wnioski i zapytania,
 • ochrony naszych interesów, w tym w przypadku wystąpienia sporu.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza Europę?

Nie przekazujemy twoich danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG").

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Przestrzegamy zasad i okresów przyjętych przez nas w polityce retencji danych osobowych. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy masz obowiązek podania danych?

W większości przypadków nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam danych osobowych o Tobie. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak Kodeks Pracy.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Prawa osoby której dane dotyczą

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, których administratorem jest Social WiFi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000459078, o kapitale zakładowym wynoszącym 160.050 złotych, nr NIP: 521-364-56-86; (dalej: „my” albo „Social WiFi”), a zwłaszcza:

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy jej dane są przetwarzane, uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w każdym przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, gdy cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy złożyła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, gdy kwestionuje ona prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne prawem, nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz ma charakter zautomatyzowany, osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od nas przekazania nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było przez nas dokonywane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z naszych danych, formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://socialwifi.com/pl/kontakt/ lub przesłać pismo na adres naszej siedziby: Social WiFi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa).

Social WiFi