I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Social WiFi Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000459078 (nr NIP: 5213645686, nr REGON: 146583215) (dalej jako „Usługodawca”), usług na podstawie umów o świadczenie usługi Social WiFi (dalej jako „Umowa”), zawieranych z przedsiębiorcami udostępniającymi darmowy Internet bezprzewodowy w miejscach prowadzenia działalności (dalej jako „Abonenci”).

2. Abonentem może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Dodatkowe warunki świadczenia Usługi nieokreślone w niniejszym Regulaminie, w tym ilość i rodzaj udostępnianych przez Usługodawcę routerów, czas trwania umowy, miejsca świadczenia Usługi, wysokość wynagrodzenia oraz terminy płatności określa Umowa.

II. Charakterystyka usługi.

1. Celem usługi Social WiFi jest umożliwienie Abonentowi komunikacji z osobami korzystającymi z darmowego Internetu WiFi udostępnianego przez Abonenta (dalej jako „Użytkownicy”) w określonych w Umowie miejscach prowadzenia przez niego działalności, poprzez udostępnienie Abonentowi routera (dalej jako „Urządzenie”) bądź poprzez udostępnienie konfiguracji dla urządzenia sieciowego umożliwiającego Użytkownikom łączenie z siecią WiFi po wcześniejszym zalogowaniu oraz zapewnienie dostępu do aplikacji umożliwiającej zarządzanie treściami kierowanymi do Użytkowników.

2. Warunkiem korzystania z bezpłatnego internetu WiFi przez Użytkowników jest dokonanie wcześniejszej rejestracji przy użyciu adresu e-mail lub wtyczek portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Google, LinkedIn lub innych).

3. W ramach usługi Social WiFi Usługodawca zapewnia Abonentowi:

1) możliwość korzystania z aplikacji internetowej funkcjonującej pod adresem www.socialwifi.com służącej do zarządzania funkcjonalnościami Usługi w ramach przypisanego do Abonenta indywidualnego konta (dalej jako „Konto Abonenta”) za pośrednictwem którego Abonent uzyskuje dostęp do:

a) danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z Usługi przez Użytkowników,

b) narzędzia umożliwiającego odbieranie wiadomości Użytkowników kierowanych do Abonenta podczas korzystania z Internetu WiFi,

c) generatora komunikatów kierowanych do Użytkowników informujących o aktualnościach i promocjach organizowanych przez Abonenta,

d) edytora profilu miejsca, w którym Abonent udostępnia Internet WiFi;

2) możliwość organizowania okresowych akcji marketingowych, polegających na wysyłaniu mailingu do Użytkowników;

3) korzystania z funkcjonalności tajemniczy Klient online zapewniającej możliwość pobierania od Użytkowników ocen i opinii dotyczących miejsca, w którym skorzystali z Internetu WiFi;

4) funkcjonalności przekierowania pozytywnych opinii klienckich na zewnętrzne serwisy, w tym Facebook, Google, TripAdvisor, Zomato i innych;

5) funkcjonalności automatyzacji mailingów, które mogą być wysyłane z wybranym przez Abonenta opóźnieniem np. od ostatniej akcji użytkownika, jak wylogowanie i zalogowanie;

6) korzystanie z integracji z TripAdvisor Review Express wysyłającej e-mail do Użytkownika po 3 dniach od opuszczenia obiektu Abonenta z portalu TripAdvisor;

7) umieszczenia kodów remarketingowych z serwisów Google oraz Faceboook Abonenta w aplikacji internetowej oraz mailingach, o których mowa w ust. 3 pkt 3-7).

4. Wysyłka mailingu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) powyżej będzie realizowana pod warunkiem zapewnienia przez Abonenta ustawień serwera SMTP.

5. W przypadku świadczenia usługi Social WiFi dla podmiotów posiadających rozległą infrastrukturę sieciową (typu: Hotel, Stadion, Centrum Handlowe) Usługodawca udostępnia Urządzenie posiadające możliwość obsługi wielu punktów dostępu (access points).

6. Abonent posiada możliwość wyłączenia konieczności logowania Użytkowników przez włączenie przycisku "pomiń" lub poprzez zastosowanie kodów dostępu.

III. Sposób naliczania opłat i aktywacja Usługi.

1. Opłaty za korzystanie z Usługi naliczane są w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. Abonent dokonuje płatności za korzystanie z Usługi w ustalonych okresach rozliczeniowych, tj. w okresach rocznych lub krótszych, w zależności od przyjętego wariantu. Wysokość opłat uzależniona jest w szczególności od ilości lokalizacji, w których świadczona jest Usługa oraz ilości i rodzaju udostępnianych Urządzeń.

2. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uregulowania należności za pierwszy okres rozliczeniowy, w zależności od wybranego przez Abonenta sposobu dostawy, Usługodawca dostarczy Urządzenie na adres wskazany przez Abonenta przesyłką kurierską na jego koszt lub udostępni Urządzenie do osobistego odbioru oraz prześle Abonentowi login i hasło do Konta Abonenta na podany w Umowie adres e-mail. W przypadku wyboru opcji aktywowania usługi w chmurze (bez dostarczania Urządzenia), Abonent otrzyma hasło i login w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności za pierwszy okres rozliczeniowy.

3. Abonent jest uprawniony do przetestowania sposobu funkcjonowania Usługi po otrzymaniu Urządzenia oraz odstąpienia od Umowy w okresie testowym bez wskazywania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone pod rygorem nieważności na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Urządzenia.

Warunkiem skuteczności odstąpienia jest dostarczenie Usługodawcy nieuszkodzonego Urządzenia wraz z oświadczeniem o odstąpieniu. Koszty dostarczenia Urządzenia w tym przypadku ponosi Abonent. Za dzień złożenia przez Abonenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uznaje się dzień nadania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej. W przypadku usługi aktywowanej w chmurze, Abonent jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu do umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania loginu i hasła do Konta Abonenta.

4. W przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania nieuszkodzonego Urządzenia, zwróci

Abonentowi wniesioną przez niego opłatę za korzystanie z Usługi.

IV. Zasady korzystania z Urządzenia.

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usługi przez Abonenta jest podłączenie Urządzenia do routera wyposażonego w usługę DHCP (w wariancie, w którym Urządzenie podlega dostarczeniu przez Usługodawcę).

2. Urządzenie posiada funkcję umożliwiającą dzielenie sygnału na dwie niezależne sieci bezprzewodowe, z których jedna może być wykorzystywana jako sieć zamknięta, a druga jako sieć otwarta. Powyższa funkcja może zostać uruchomiona na żądanie Abonenta skierowane do działu technicznego Usługodawcy po podłączeniu Urządzenia.

3. Abonent jest uprawniony do korzystania z Urządzenia wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy oraz w ramach lokalizacji wskazanych w Umowie. W przypadku zmiany miejsca wykonywania działalności lub zamiaru korzystania z Urządzenia w ramach innej lokalizacji, Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Usługodawcy. Zmiana lokalizacji, w ramach której wykorzystywane jest Urządzenie, nie wymaga zmiany Umowy.

4. Urządzenie pozostaje własnością Usługodawcy przez cały okres trwania Umowy.

5. Abonent jest zobowiązany do korzystania z Urządzenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, instrukcją i wskazówkami Usługodawcy. Od dnia przekazania Urządzenia na Abonenta przechodzi ryzyko jego uszkodzenia lub utraty, w tym w szczególności utraty wskutek kradzieży.

6. W przypadku utraty lub uszkodzenia Urządzenia Abonent niezwłocznie poinformuje o tym Usługodawcę. W celu umożliwienia niezakłóconego korzystania z Usługi, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia udostępni Abonentowi nowy egzemplarz Urządzenia. W tym przypadku Abonent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy opłaty dodatkowej w wysokości równej cenie zakupu Urządzenia, na podstawie odrębnej faktury VAT płatnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

7. Abonent jest zobowiązany do zwrotu Urządzenia, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi, Usługodawca będzie uprawniony do obciążenia Abonenta karą umowną w wysokości odpowiadającej cenie nabycia Urządzenia.

V. Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów.

1. W celu prawidłowej realizacji Usługi, Usługodawca zapewnia Abonentowi obsługę techniczną, która obejmuje wyjaśnianie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Urządzenia oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Obsługa techniczna będzie realizowana za pośrednictwem maila: support@socialwifi.com

2. Usługodawca nie jest zobowiązany do dokonywania napraw Urządzenia w miejscu prowadzenia przez Abonenta działalności, ani do dokonywania adaptacji i napraw innych urządzeń Abonenta.

VI. Reklamacje.

1. W przypadku zastrzeżeń, co do poprawnego funkcjonowania Usługi, Abonent jest uprawniony do złożenia reklamacji. Przyczyną reklamacji nie może być brak kompatybilności Urządzenia ze sprzętem używanym przez Abonenta.

2. Reklamacja powinna zawierać:

1) wskazanie danych Abonenta,

2) przedmiot reklamacji,

3) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacja może zostać przesłana w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w Umowie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: support@socialwifi.com.

4. W celu umożliwienia Abonentowi niezakłóconego korzystania z Usługi, w przypadku gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowe działanie Urządzenia, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, udostępni Abonentowi nowy egzemplarz Urządzenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w tym przypadku jest dostarczenie Usługodawcy egzemplarza Urządzenia, którego dotyczy reklamacja.

5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, w związku ze stwierdzeniem, że uszkodzenie Urządzenia nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Abonenta, Abonent po rozpoznaniu reklamacji będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy opłaty dodatkowej w wysokości odpowiadającej kosztowi zakupu Urządzenia, na podstawie odrębnej faktury VAT płatnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługodawca zwróci Abonentowi poniesione przez niego koszty dostarczenia wadliwego egzemplarza Urządzenia, jednak w kwocie nie wyższej niż 20 zł.

VII. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy.

1. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest na czas określony (12, 24 miesięcy lub dłuższy). W przypadku niezłożenia na piśmie przez którąkolwiek ze stron, oświadczenia o rezygnacji z kontynuowania Umowy po upływie powyższego okresu, co najmniej na 14 dni roboczych przed jego zakończeniem, Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na okres dodatkowych 12 miesięcy. Umowa będzie ulegała automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy

roczne, w przypadku niezłożenia na piśmie przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o rezygnacji, co najmniej na 14 dni roboczych przed zakończeniem danego okresu rocznego.

2. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, zgodnie z ust. 1 powyżej, Abonent będzie zobowiązany do wnoszenia opłat za kolejne okresy rozliczeniowe w dotychczasowej wysokości określonej w Umowie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Usługodawcę.

3. Usługodawca może wstrzymać Abonentowi możliwość korzystania z Konta Abonenta lub rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

1) opóźnienia Abonenta z zapłatą należnego wynagrodzenia przekraczającego 30 dni,

2) używania Urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszym Regulaminem,

3) dokonania jakichkolwiek ingerencji w Urządzenie lub oprogramowanie Urządzenia bez zgody Usługodawcy.

4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w ust. 3 powyżej, uiszczona przez Abonenta opłata za korzystanie z Usługi nie podlega zwrotowi.

5. Abonent jest uprawniony do rozwiązania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania ustalonego zgodnie z ust. 1 powyżej, wyłącznie w przypadku zawinionego naruszenia przez Usługodawcę postanowień Umowy lub Regulaminu oraz pod warunkiem nie usunięcia naruszenia przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego dodatkowego pisemnego wezwania.

VIII. Odpowiedzialność

1. Abonent zobowiązuje się nie udostępniać oraz nie kierować do Użytkowników treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności:

1) stanowiących zabronioną reklamę,

2) naruszających dobra osobiste osób trzecich,

3) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w uzgodnieniu z Abonentem, informacji kierowanych do Użytkowników, jeżeli ich treść może powodować naruszenie postanowień ust. 1 powyżej. Wyłączną odpowiedzialność za treść komunikatów i informacji kierowanych do Użytkowników ponosi Abonent.

3. Wszelkie komunikaty i informacje pochodzące od Abonenta są kierowane do nieoznaczonych indywidualnie Użytkowników za pośrednictwem narzędzi udostępnianych w ramach Usługi.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników (dalej jako „DOU”), o ile pozostają oni osobami fizycznymi, podlegają ochronie zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz przepisami krajowymi.

2. Poniższe postanowienia Regulaminu nie dotyczą realizacji Usługi w ramach pakietu Social WiFi Light, w przypadku którego nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

3. Usługodawca i Abonent nie pozostają współadministratorami w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej także RODO.

4. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest wyłącznie Abonent.

5. DOU przechowywane są na serwerach administrowanych przez Usługodawcę, który zapewnia zgodność przechowywania DOU z przepisami prawa.

6. Dostęp do DOU może uzyskać Abonent korzystający z usługi Social WiFi.

7. Zakres zbieranych danych określają postanowienia zawarte w Regulaminie Użytkownika.

8. Usługodawca zapewnia odebranie od Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Abonenta w terminach zgodnych z przepisami prawa.

9. Usługodawca zapewni przekazanie Użytkownikowi w terminie zgodnym z przepisami prawa, klauzul informacyjnych, obejmujących pełną treść wymaganą przepisami prawa, które każdy administrator danych powinien przekazać podmiotowi danych.

10. W celu realizacji obowiązku w zakresie ust. 8 i 9 powyżej, Usługodawca zobowiązuje się do wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym każdy Użytkownik przed pierwszym zalogowaniem do Usługi w lokalizacji objętej Umową zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Abonenta w celach marketingowych, a także zostanie zapoznany ze stosownymi klauzulami informacyjnymi.

11. Wzory aktualnych klauzul informacyjnych oraz zgód stosowanych dla Abonenta, Usługodawca udostępnia Abonentowi przy zawarciu Umowy oraz w przypadku zmiany ich treści. Każdy Abonent jest zobowiązany do weryfikacji wzoru klauzuli informacyjnej, oraz treści zgody, zaproponowanej przez Usługodawcę, oraz wprowadzenie w niej zmian odzwierciedlających stan faktyczny zaistniały w przedsiębiorstwie danego Abonenta. Abonent, jako administrator danych osobowych odpowiada osobiście za treść stosowanej klauzuli informacyjnej,treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodności rozwiązań technicznych służących do odbierania zgód z przepisami prawa.

12. Ponadto Usługodawca w ramach obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych zapewnia w szczególności:

1) utrzymanie niezbędnych funkcjonalności systemów teleinformatycznych, umożliwiających Użytkownikom wykonywanie ich praw związanych z ochroną danych osobowych (prawo dostępu do danych, prostowanie i usuwanie danych, prawo do usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu),

2) realizowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, (o ile profilowanie będzie stosowane).

3) umożliwianie w swych systemach teleinformatycznych przestrzegania przez Abonenta obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności poprzez wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i aby administrator mógł to wykazać przed Organem Ochrony Danych Osobowych.

13. O ile Abonent nie zdoła z poziomu aplikacji systemu informatycznego dokonać danej czynności na danych osobowych, której żąda od niego podmiot danych (Użytkownik), Usługodawca zapewnia realizację tej czynności na polecenie Abonenta.

14. Czynności realizowane na danych osobowych przez Usługodawcę na polecenie Abonenta (np. skierowanie w imieniu Abonenta kampanii marketingowej, na adresy mailowe użytkowników, administrowanie serwerami, na których DOU są faktycznie przechowywane), Usługodawca realizuje jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO. Usługodawca gwarantuje, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie powierzonych mu przez Abonenta danych osobowych zgodnie z RODO i w sposób zapewniający ochronę prawa osób, których dane dotyczą.

15. Zakres danych przetwarzanych w trybie określonym w ust. 14 (jako podmiot przetwarzający), określa Regulamin użytkownika. Powierzone w ten sposób przez Abonenta dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu, realizacji jego poleceń, a przetwarzanie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Abonenta.

16. Usługodawca, w razie przetwarzania danych w trybie ust. 14, zobowiązuje się:

1) do udzielenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały dane;

2) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 lit b RODO) powierzonych danych przez osoby które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu,

3) stosować środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych,

4) pomagać Abonentowi wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą określone w rozdziale III Rozporządzenia oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,

5) niezwłocznie zgłaszać Abonentowi stwierdzone naruszenia ochrony danych osobowych nie później jednak niż 24h od daty ich stwierdzenia,

6) zwrócić Abonentowi, niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, powierzone mu dane lub dokonać ich zniszczenia – adekwatnie do woli Abonenta, o ile Usługodawca nie jest uprawniony do przetwarzania tych danych jako administrator. Zapis nie będzie miał zastosowania w przypadku gdy przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie danych osobowych,

7) niezwłocznie poinformować Abonenta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa krajowego lub unijnego o ochronie danych osobowych,

8) udostępniać Abonentowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie oraz umożliwiać mu lub audytorowi upoważnionemu przez niego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich. Koszty audytu strony pokrywają wspólnie.

17. Usługodawca w trybie ust. 14 zobowiązuje się, a Abonent poleca mu:

1) przekazywać na bieżąco dane osobowe kolejnych Użytkowników, umożliwienie Abonentowi z poziomu panelu klienta ściągnięcia pliku w formacie CSV (kodowanie UTF-8) zawierającego te dane. Aktualizacja danych zawartych w pliku będzie następowała nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2) Zbierać dane osobowe użytkowników usługi Social WiFi (bezpłatnego Internetu), w następującym zakresie (imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, wiek, miejscowość zamieszkania)

3) Poprawiać, zmieniać, usuwać, zebrane ww. dane osobowe.

18. Usługodawca może powierzyć, dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Abonenta. Abonent wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z podwykonawców dostarczających serwery na których będą przechowywane dane osobowe, o ile znajdują się one na terenie Unii Europejskiej. Aktualnie Usługodawca korzysta z następujących podwykonawców, dostarczających usługi serwerów:

- Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Nr VAT : IE 8388047V.

- OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, NIP: 8992520556.

19. Usługodawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą umowę, zgodnie z którą na podwykonawcę zostaną nałożone te same obowiązki i gwarancje, które zostały nałożone na Usługodawcę na mocy niniejszej Umowy.

20. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić jedynie na polecenie Abonenta. W przypadku gdy Usługodawca będzie zobowiązany na podstawie przepisów prawa do przekazania przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poinformuje, o tym obowiązku prawnym Abonenta, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

X. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

2. Usługodawca nie świadczy na rzecz Abonenta ani Użytkowników usługi dostępu do Internetu oraz innych usług określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

3. Wszelkie spory pomiędzy Abonentem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Usługi w trakcie obowiązywania Umowy, w szczególności poprzez dokonywanie modyfikacji jej funkcjonalności określonych w pkt II Regulaminu. Powyższe modyfikacje nie wymagają zmiany Regulaminu.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Dołącz do Social WiFi

Zacznij już dziś i zobacz, czego brakowało Twojej strategii marketingowej

  • Wypróbuj za darmo
  • Prosta instalacja
  • 14 dni za darmo